Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Op alle door SN Sports Club gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door SN Sports Club aan leden en/of opdrachtgever inzake onderzoek, training en diensten en alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen.
1.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door SN Sports Club zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
1.4 Voor de totstandkoming van een overeenkomst zal aan de leden en/of opdrachtgevers een exemplaar van de algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld op de website. Door ondertekening van een overeenkomst met SN Sports Club waarin naar de algemene voorwaarden verwezen wordt, verklaart de opdrachtgever de voorwaarden te aanvaarden en ook op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
1.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.6 SN Sports Club behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.
Artikel 2 Lidmaatschap
2.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde periode. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail met inachtneming van één maand opzegtermijn.
2.2 Registratie vindt plaats door het registratieformulier handmatig of op de website volledig in te vullen . Het lidmaatschap vangt aan, nadat SN Sports Club het registratieformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het registratieformulier staat aangegeven.
2.3 Indien het lid zich via de website registreert dient hij/zij ouder te zijn dan 18 jaar, bij minderjarigen dient er toestemming van de ouders te zijn.
2.4 De directie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap van een lid te beëindigen, bijvoorbeeld bij schending van deze voorwaarden of wangedrag, zonder dat restitutie van betaalde contributie verschuldigd is.
Artikel 3 Beëindiging Lidmaatschap
3.1 Tijdelijke beëindiging van het lidmaatschap (bv. i.v.m. vakantie) is niet mogelijk.
3.2 Langer durende belemmering om de trainingen te kunnen volgen wegens ziekte of ongeval kan bij de directie van SN Sports Club gemeld worden met het verzoek de contributie op te schorten. De contributie kan alleen op medische gronden worden opgeschort

3.3 Een lidmaatschap is persoonsgebonden en is daarom niet overdraagbaar aan anderen.
Artikel 4 Diensten
4.1 SN Sports Club zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de geldende wet – en regelgeving uit te voeren.
4.2 SN Sports Club zal voor vervanging zorgen wanneer uitvoerend personeel verhinderd is de opdracht uit te voeren, behoudens in geval van overmacht.
4.3 Wijzigingen en/of aanvullingen op de te leveren diensten kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
Artikel 5 Betalingen
5.1 Leden en/of opdrachtgever is gehouden om de overeengekomen betalingen tijdig aan SN Sports Club te voldoen.
5.2 De contributie welke verschuldigd is en lidmaatschap regels, kunnen eenzijdig door SN Sports Club worden aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren.
5.3 Bij vooruitbetaling van het lidmaatschap voor een periode van 6 maanden via overschrijving op rekening van SN Sports Club dient de gehele lidmaatschapsperiode vooruit te worden betaald en zal het lid hiervoor een factuur ontvangen. Bij registratie via de website zal het totaalbedrag kenbaar worden gemaakt, en zal door de klant een akkoord hierop worden gegeven.
5.4 Indien de betaling van de contributie door middel van automatische incasso plaatsvindt,  een toereikend saldo op uw bank – of girorekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor de administratiekosten van € 7,50 in rekening te brengen.
5.5 Indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de trainingen te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
5.6 Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 euro worden verhaald. Het lidmaatschap zal op grond hiervan door SN Sports Club worden beëindigd.
5.7 Bij contante betaling het verschuldigde bedrag uiterlijk 5 dagen voor het begin van de nieuwe maand te zijn voldaan.
5.8 De betalingstermijn van de factuur voor de geleverde producten en diensten van SN Sports Club is 14 dagen na factuurdatum, en het bedrag moet overgemaakt worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer.

Artikel 6 Orde/Instructievoorschriften
6.1 Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken tijdens de trainingen van SN Sports Club. Gebruik van dergelijk middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het lidmaatschap.
6.2 U dient zich te houden aan de door SN Sports Club gegeven instructies en vastgestelde huisregels ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. De huisregels en het beleid staan vermeldt op de website.
6.3 Bij overtreding van deze instructies en/of huisregels is SN Sports Club gerechtigd de toegang tot de trainingen te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de contributie of teruggave.
Artikel 7 Klachten en Aansprakelijkheid
7.1 Wanneer er sprake is van het indienen van een klacht door leden of opdrachtgever, wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. Het lid of de opdrachtgever dient SN Sports Club zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een klacht.
7.2 SN Sports Club is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing, diefstal of zoekraken van persoonlijke eigendommen.
7.3 Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg) schade die ten gevolge van de beoefening van de sport kan ontstaan, voor eigen risico’s neemt. Tevens zal het lid SN Sports Club vrijwaren van bemoeienis van derden in deze.
7.4 Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de uitvoering van onze werkzaamheden is SN Sports Club niet aansprakelijk.
Artikel 8 Gezondheidsverklaring
8.1 Het lid verklaart door ondertekening van het registratieformulier niet op de hoogte te zijn van enige ziekte of lichamelijk ongemak waardoor deelname aan de trainingen medisch onverantwoord zou zijn, en zal altijd voor aanvang van de trainingen lichamelijke bijzonderheden melden aan de betreffende leraar.
Artikel 9 Openingstijden
9.1 SN Sports Club behoudt zich het recht voor om training- tijden en plaats te wijzigen.
9.2 Op officiële en erkende feestdagen en in vakanties is SN Sports Club gerechtigd gesloten te zijn zonder opschorting van abonnementsduur.
Artikel 10 Geheimhouding
10.1 SN Sports Club zal elke informatie die via de leden of opdrachtgever verkregen is, vertrouwelijk behandelen en zal er zorg voor dragen dat deze informatie niet door derden wordt ingezien, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.
10.2 SN Sports Club zal een dossier van al haar leden bijhouden, die zij in het kader van een interventie onderzoekt. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anders, welke deel uitmaken van deze administratie is de wettelijke privacy regelgeving van toepassing.